ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
(English Programme)

ประกาศข่าวพิเศษ

ประกาศสำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาลปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทีมาเรียนคอร์สเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565


1. โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติในวันศุกร์ที่ 13 พฤษาคม 2565 โรงเรียนไม่หยุดวันพืชมงคล

2. โรงเรียนหยุดเรียนวันจันทร์ที่ 16 พฤษาคม 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565


ในภาคเรียนที่ 1/2565 นี้โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน(ออนไซต์) ระบบเดียว โดยกำหนดวันเปิดเรียนดังนี้

ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1
1. คอร์สเตรียมความพร้อม: วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 เวลาเรียน 07.50-12.00 น. (ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนมาโรงเรียน)
2. เปิดเรียนภาคเรียนปกติ: วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลาเรียน 07.50-14.00 น.
ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
เปิดเรียนวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลาเรียน 07.50-14.10 น.

ประถมศึกษาปีที่ 1
1. คอร์สเตรียมความพร้อม วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 เวลาเรียน 07.50-14.10 น. (ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนมาโรงเรียน)
2. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เวลาเรียน 07.50-15.30 น.

ประถมศึกษาปีที่ 2- มัธยมศึกษาปีที่ 3
เปิดเรียนวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลาเรียน 07.50-15.30 น.

หมายเหตุ
1. ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนและบุคคลากรทุกคนจะต้องตรวจ ATK มาจากบ้านก่อนมาโรงเรียน โดยให้ส่งผลตรวจก่อนมาเรียน 1 วัน

ระดับอนุบาลส่งทางอีเมล: bbskindergarten@gmail.com
ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 ส่งวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 18.00น.
ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ส่งวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 18.00น.
ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งทางอีเมล: primary@bbs.ac.th ส่งวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 18.00น.
ขั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งทาง Google Classroom วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 18.00น.

นักเรียนที่ไม่มีผลตรวจ ATK จะไม่สามารถขึ้นอาคารเรียนได้ และนักเรียนต้องตรวจ ATK ซ้ำทุก 14 วัน

ในกรณีที่นักเรียนหรือมีบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 ให้นักเรียนหยุดเรียน 7 วัน แล้วแจ้งให้โรงเรียนทราบทันที และนักเรียนจะต้องส่งผลการตรวจ ATK ก่อนกลับมาเรียน

2. สำหรับท่านผู้ปกครองที่จะมาร่วมการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ตามที่โรงเรียนได้ประกาศให้ทราบไปแล้วทางเว็บไซต์ ขอความกรุณาตรวจ ATK ก่อนมาร่วมประชุม และแสดงผลตรวจที่โต๊ะลงทะเบียน

3. รถโรงเรียนจะเริ่มรับ-ส่ง วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นักเรียนที่ประสงค์จะใช้บริการรถโรงเรียน ขอให้ติดต่อชำระค่ารถได้ที่แผนกการเงิน

4. กำหนดการเรียนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบทันที

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ
02 690 3471 หรือ 081 901 4725 (แผนกอนุบาล)
02 274 2902 หรือ 096 502 6675 (แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
หรือ Email: info@bbs.ac.th

กิจกรรม BBS Back-to-School Workshop Day วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)


โรงเรียนจะจัดกิจกรรม BBS Back-to-School Workshop Dayสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 13.00 น. เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนได้รู้จักกับอาจาร์ยประจำชั้นและอาจารย์ผู้สอนอื่นๆ รวมทั้งทำความคุ้นเคยกับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนผ่านกิจกรรมบูรณาการหลากหลาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในโรงเรียนและเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ดีและประสบความสำเร็จในการเรียนทั้งปัจจุบันและในอนาคตประกาศกำหนดดูรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ทางเว็บไซต์ การรับสมุดพก, ป.พ. 1, หนังสือเรียน และการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565


1. นักเรียนสามารถเข้าไปดูรายงานผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2564 ทางเว็บไซต์ www.bbs.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 หากไม่ทราบ Username และ Password กรุณาติดต่อแผนกธุรการ

2. นักเรียนที่ลาออกไว้แล้ว สามารถรับ ป.พ. 1 และรับสมุดพกได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00-12.00น. ที่ห้อง Reading Room อาคาร 1

3. กำหนดวันรับหนังสือเรียน รับสมุดพกและวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ในปีการ ศึกษา 2565

ประถมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 09.00 – 10.30 น.
ประถมศึกษาปีที่ 2 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 09.00 – 10.30 น.
ประถมศึกษาปีที่ 3 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 13.00 – 14.30 น.
ประถมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 09.00 – 10.30 น.
ประถมศึกษาปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 13.00 – 14.30 น.
ประถมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 09.00 – 10.30 น.
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 08.00-09.30 น.
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 10.00-11.30 น.
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 12.00-13.30 น.

หมายเหตุ:
1. ในวันประชุมผู้ปกครองของแต่ละระดับชั้น นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน ยกเว้นนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 ที่มาเรียนคอร์สเตรียมความพร้อม (วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565)
2. โรงเรียนปิดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 9 – 17 เมษายน 2565


ประกาศกำหนดวันฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565
โรงเรียนขอแจ้งกำหนดวันฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์ฉีดมักกะสัน สถานีแอร์พอร์ทลิงค์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00น. ในวันนี้ จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนไปประสานงานให้เฉพาะในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 09.00-11.00น.

สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กอายุ 5-11 ปี นั้น ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ทะยอยจ่ายวัคซีนให้นักเรียน โดยให้นักเรียนจากระดับชั้นสูงลงมา เมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งกำหนดวันฉีดสำหรับชั้นอื่นๆจากโรงพยาบาลคู่สัญญา โรงเรียนจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบทันที

สำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่จะไปฉีดวัคซีน

โรงเรียนได้ส่งแบบฟอร์มเพื่อเตรียมฉีดวัคซีนให้ผู้ปกครองทางอีเมล 2 ฟอร์ม คือแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขและแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลปิยะเวท ในวันที่ไปฉีดวัคซีน ขอให้ผู้ปกครองกรอกฟอร์มทั้ง 2 ฟอร์มนี้ให้เรียบร้อย เพื่อนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ถ้าไม่มีให้ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือหนังสือเดินทางสำหรับนักเรียนต่างชาติ ขอให้นักเรียนแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพลศึกษาของโรงเรียน

หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ
โทรศัพท์ 02 690 3471 หรือ 081 901 4725 (แผนกอนุบาล), 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 (แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)หรือ Email: info@bbs.ac.th


BBS Hello Kids #34: Community Synergyโรงเรียนได้แนบหนังสือ Hello Kids Magazine Issue No.33 ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนและอาจารย์ของภาคเรียนที่ 1/2564 ท่านผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะให้ข้อแนะนำหรือติชม กรุณาส่งข้อคิดเห็นของท่านมายังบรรณาธิการที่ info@bbs.ac.th


โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็น Cambridge International School
กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับอนุบาล สอนแนวบูรณาการ โปรแกรมสองภาษา สัดส่วนกิจกรรมภาคภาษาอังกฤษ: ภาษาไทย 50:50
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการกับหลักสูตร Cambridge International

- ระดับประถมศึกษา เรียนภาคภาษาอังกฤษ 60%
- ระดับมัธยมศึกษา เรียนภาคภาษาอังกฤษ 70% กิจกรรมการเรียนแนว Activity-based learning
- มีการแนะแนวและสอน เพื่อเตรียมสอบ IGCSE และ A-Level สำหรับนักเรียนที่จะเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือศึกษาต่อต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการ
โทร: 02 274 2902 or 096 502 6675, Email: info@bbs.ac.th


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 2 ภาษา

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพของปัจเจกบุคคล ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลและประกอบอาชีพในอนาคต โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา ในการเรียนการสอนระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ผู้เรียนจะได้รับการดูแลด้วยความรักและความเอื้ออาทร ได้เรียนรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษา โดยโรงเรียนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนที่เหมาะสมตามวัย ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะในการสื่อสาร รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปและประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใช้หลักสูตร Cambridge International Curriculum

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใข้หลักสูตร Cambridge International Curriculum ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจะสอนควบไปกับหลักสูตรของโรงเรียน ในวิชาภาษาไทย เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา

การเตรียมตัวผู้เรียนสำหรับอนาคต

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน สอนแนว STEAM ศึกษา ซึ่งบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร มีการติดต่อถึงกันทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จําเป็น ที่สามารถนําความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าด้านต่างๆ และการสร้างหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเรียนในระดับสูงขึ้นไปในอนาคต

BBS ชุมชน

การแข่งขันฟุตบอล BBS Football Saturday Club ที่ยอดเยี่ยม ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน เป็นการแข่งขันกระชับมิตรกันระหว่างนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ปกครองที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างสนาม และมีครูคอยอำนวยความสะดวกให้ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนและเสียงตอบรับอย่างมากมาย

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬาแต่ยังส่งเสริมการสร้างมิตรภาพและความเป็นชุมชนในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกเป็นประจำในโอกาสต่อๆ ไปรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 16.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
[ใบสมัคร]


ประกาศผลสอบปลาย ภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถตรวจดู รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้ทางเว็บไซท์ โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:
              


ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ โทร
Kindergarten: 02-690-3471 or info@bbs.ac.th
Primary: 02-274-2902 or primary@bbs.ac.th

October/Summer Camps

Superheroes to the Rescue
BBS October Camp 2019 (Kindergarten)


Photos: Week 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Field Trip
Photos: Closing Programme


BBS Discovery October Camp 2019 (Primary)

Photos: Weeks 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Kidzania Field Trip
Photos: Closing Programme

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนอรรถมิตร


           

More Facebook Pages:

BBS Kindergarten


สมัครงาน

บุคลากรต่างชาติ
บุคลากรไทย
บุคลากรไทย 2 ตำแหน่ง สอนระดับประถมศึกษา
(7 สิงหาคม 2564)